1702 Patent Tabanl覺 Teknoloji Transferi Destekleme ar覺s覺

TB襤TAK S羹rekli Bavuruya A癟覺k 襤kili 襤 Birlii Programlar覺

Arat覺rma Projeleri 癟ar覺lar覺n覺n amac覺, yeni bilgiler 羹retilmesi, bilimsel yorumlar覺n yap覺lmas覺 veya teknolojik problemlerin 癟繹z羹mlenmesi i癟in bilimsel esaslara uygun olan projelerin desteklenmesidir.

Bat覺 Kalk覺nma Ajans覺 (BAKA) taraf覺ndan desteklenen AB ve Uluslararas覺 Programlar Balam覺nda Proje D繹ng羹s羹 (PCM) Eitimi 28 Kas覺m-1Aral覺k 2022 tarihlerinde verildi

Eitimci: Uzman Eitimci BAHADIR BAKONU

TB襤TAK Moldova Arat覺rma ve Gelitirme Ajans覺 (NARD) 襤kili 襤 Birlii Program覺 2023 Y覺l覺 ar覺s覺 Bavuruya A癟覺ld覺!

2523 - Kore Ulusal Arat覺rma Vakf覺 (NRF) ile 襤kili 襤 Birlii Program覺 2023 Y覺l覺 ar覺s覺 Bavuruya A癟覺ld覺!

2537 - TB襤TAK - CAS (ekya) 襤kili 襤birlii Program覺 ar覺s覺 A癟覺ld覺

TB襤TAK ile ek Bilimler Akademisi aras覺nda iki 羹lkenin bilim insanlar覺 aras覺nda ger癟ekletirilecek olan ortak arat覺rma projeleri desteklenecektir.

TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund 2023 Y覺l覺 ar覺s覺 A癟覺ld覺!

Projenin amac覺, temel arat覺rmadan tedaviye translasyonel kanser arat覺rmalar覺n覺 destekleyerek Avrupa 癟ap覺nda kanserin tehis, tedavi ve bak覺m覺n覺n kolaylat覺r覺lmas覺d覺r.

FLAG-ERA ERA-Net 2023 Y覺l覺 ar覺s覺 A癟覺ld覺!

Projenin ve 2023 癟ar覺s覺n覺n temel amac覺, uluslararas覺 ibirlikleri yoluyla Yeni ve Gelimekte Olan Teknolojiler alanlar覺nda (bata Grafen ve 襤nsan Beyni olmak 羹zere) arat覺rma projelerinin desteklenmesidir.

Belmont Forum 襤klim, evre ve Sal覺k Ortak Arat覺rma Aksiyonu 2. ar覺s覺 A癟覺l覺yor

ar覺, iklim, 癟evre, sal覺k ve sosyal bilimler alanlar覺nda 癟al覺an arat覺rmac覺lar覺n yer ald覺覺 ve iklim-癟evre-sal覺k alanlar覺n覺n kesiiminde sorunlar覺n ele al覺nd覺覺 disiplinleraras覺 projelerin desteklenmesini hedeflemektedir.

TEYDEB Projelerinde Hakem ve 襤zleyici Deerlendirme S羹re癟lerinde Deiiklik

Bilgi Teknolojileri Grubu (B襤LTEG) d覺覺ndaki gruplara g繹nderilen projelerde hakemler firmalar覺 yerinde ziyaret ederek deerlendirmelerini yapacaklard覺r. 襤zleyiciler firmay覺 yerinde ziyaret ederek deerlendirmelerini yapacak ....

Fark覺ndal覺k

Temel ama癟, , Ar-Ge projeleri y羹r羹tme, ibirlii yaparak projeler gelitirme, teknoloji ve inovasyon gibi 癟a覺n gereklerine uygun konularda, i d羹nyas覺 ve dier paydalar覺n bilgi sahibi olmas覺n覺 salamakt覺r. Bu 癟er癟evede, 羹niversitemizin i d羹nyas覺na y繹nelik olarak sahip olduu yetkinliklerin, kaynaklar覺n ve ibirlii imk璽nlar覺n覺n tan覺t覺lmas覺, yeni teknolojiler ve en 繹nemlisi Ar-Ge k羹lt羹r羹n羹n yayg覺nlamas覺 i癟in eitim organizasyonlar覺 ve 羹niversite sanayi ibirliine y繹nelik 癟eitli bilgilendirme etkinliklerinin yap覺lmas覺 ABUTTOnun y羹r羹tecei faaliyetler olarak tan覺mlanabilir.

Destek Programlar覺

Ulusal ve uluslararas覺 patent ve arat覺rma projeleri kapsam覺nda 羹niversite 癟at覺s覺 alt覺nda 羹retilecek yeni bilgi ve teknolojiler, TTOlar覺n asli katma deerini oluturaca覺 lisanslama ve ticariletirme aktiviteleri i癟in en 繹nemli girdilerden birini oluturmaktad覺r. Bu balam ve s繹z konusu mod羹l 癟er癟evesinde, 羹niversitelerin ve i d羹nyas覺n覺n, 癟eitli hibe destek programlar覺ndan yararlanabilmesi i癟in bilgilendirme, projelendirme ve idari destek ilemleri gibi 癟al覺malar ABUTTO taraf覺ndan y羹r羹t羹lebilecek faaliyetler olarak tan覺mlanabilir.

Proje Gelitirme

niversitelerin ve i d羹nyas覺n覺n 癟eitli hibe destek programlar覺ndan yararlanmas覺 i癟in bilgilendirme, projelendirme ve idari destek ilemleri bu mod羹l 癟er癟evesinde y羹r羹t羹lebilecek faaliyetler olarak tan覺mlanabilir. Hedefimiz, 羹niversitemizin sahip olduu akademik bilgi birikiminin 繹zel sekt繹r Ar-Ge projelerinin mayas覺n覺 oluturmas覺d覺r. ok y繹nl羹 iletiim ara癟lar覺 kullan覺larak, firmalar覺n ihtiya癟lar覺n覺n belirlenmesi, fikirlerin bir potaya al覺nmas覺 ve projelendirilmesi, belirlenen projelere destek verecek arat覺rmac覺lar覺n bulunmas覺, ibirliine y繹nelik kontratlar覺n oluturulmas覺 ve projelerin y羹r羹t羹lmesi bu mod羹l 癟er癟evesinde ABUTTO taraf覺ndan verilecek koordinasyon hizmetleri olarak 繹rneklendirilebilir.

Fikri ve S覺nai Haklar覺n Y繹netimi ve Lisanslama

niversitelerde fikri m羹lkiyet kapsam覺nda deerlendirilebilecek proje ve 癟al覺malar覺n belirlenmesi, patent arat覺rmalar覺, imzalanacak s繹zlemelerin haz覺rlanmas覺 ve kontrol羹, ticariletirme s羹re癟lerinin y繹netimi, fikri m羹lkiyet y繹netimi 癟er癟evesinde gizlilik, Know-How, tescil vb. kararlar覺n al覺nmas覺, fikri m羹lkiyetin pazarlanmas覺, lisanslanmas覺 ve kullan覺c覺ya/m羹teriye kullan覺m bilgisinin aktar覺lmas覺 ile ilgili ilemler ABUTTO taraf覺ndan bu mod羹l kapsam覺nda y羹r羹t羹lmektedir.

irketleme ve Giriimcilik

Yeni 羹r羹n ve teknolojilerin ekonomiye kazand覺r覺lmas覺na y繹nelik olarak, akademisyenler taraf覺ndan y羹r羹t羹lecek giriimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu giriime istinaden y羹r羹t羹len irketleme faaliyetleri bu mod羹l羹n i癟eriini oluturmaktad覺r. ABUTTO, bu 癟er癟evede, Ar-Ge konusu olan fikirlerin projelendirilmesi, hukuk ve idari ilemleri, pazarlanmas覺 ve nihayetinde katma deer 羹reten bir irkete d繹n羹mesi temel amac覺yla, akademisyenlere ve dier paydalara dan覺manl覺k ve eitim hizmetleri vermektedir

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi

Antalya Bilim niversitesi

  • Proje Gelitirme

  • niversite - Sanayi 襤birlii